Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Clubul Sportiv Școlar este o unitate cu statut juridic propriu, nivel liceeal, in subordinea Inspectoratului Școlar al Judetului Vaslui ,cu certificat de Identitate Sportiva numarul 0000201,nr de identificare din Registrul Sportiv VS/A1/00202/2001,Registrul Special nr 198,cod fiscal 4446490.          Funcționează in sediu propriu, situat în str. Aleea Parc nr.1, avem două baze sportive respectiv: sala de gimnastică “Andreea Raducan” cu o suprafata de 882mp (sala de gimnastică utilată cu aparate pentru practicarea gimnasticii artistice de performanță)  si baza sportivă din str.Republicii nr.320 cu o suprafață de 40.000 mp ( 2 terenuri rugby, pistă atletism, sector sărituri, sala de forța ,vestiare).

    Dimesiunea social – educativă a clubului nostru este completată de  implicarea în proiectele de promovare a sportului  prin Asociaţiile non-guvernamentale  A.J.A.Vaslui, A.J.G.Vaslui si A.J.R.Vaslui  formate din cadre didactice şi elevi  ai clubului, ai școlilor de pe raza mun. Bârlad si al Lic. Pedagogic ”Ioan Popescu„ ,  cu care colaborăm .

   Pentru sprijinirea activităților sportive, aceste asociații  au ca obiective :

 • atragerea de sponsorizări în scopul modernizării şi dotării cu mobilier şi aparatură sportivă a clubului;
 • acumularea de fonduri pentru premierea şi stimularea  elevilor care obţin rezultate deosebite în activitatea sportiva;
 • susţinerea financiară a proiectelor cu finantare nerambursabila in vederea achizitionării de echipament sportiv, efectuării unor stagii de pregatire centralizată, etc.
 • organizarea de competiții sportive avand ca scop depistarea copiilor cu real talent pentru sportul de performanța si atragerea lor către clubul sportiv .

    INFORMAȚII PRIVIND NIVELURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLARIZATE:

        Formațiile de studiu in cadrul Clubului Sportiv Școlar sunt grupele de elevi sportivi cu cele 3 niveluri de pregatire :

      -începători

      -avansați

     -performanță

   In anul scolar 2020-2021, Clubul Sportiv Școlar a funcționat cu 12 grupe de elevi sportivi începători,6 grupe sportivi avansați si 4 grupe elevi sportivi de performanță, astfel :

-atletism         2 grupe începători            1 grupă avansați          1 grupa performanță

-gimnastica    7 grupe  începători            2 grupe avansați        1  grupă performanță

-rugby            3 grupe începători             3 grupe avansați         2 grupe performanța

PUNCTE  TARI

– oferta atractiva,gratuită si diversitatea sportului oferită CSS

-interesul pentru calitatea actului educativ manifestat de catre părinți,profesori,elevi,echipa managerială

-profesori și sportivi cu un poțential deosebit care se implică în pregătirea și desfășurarea concursurilor școlare

-prin participarea la activitățile de performanță din club, sportivii nu vor mai fi sub influlența unor manifestări negative (tutun,alcool,droguri)

-existența unui număr mare de sportivi premiați la concursurile naționale si internaționale

-CSS are relații de parteneriat la nivel local prin protocoale de colaborare ,dând posibilitatea elevilor sportivi care termină junioratul in cadrul CSS să îsi continue activitatea în sportul de performanță, ca seniori, la aceste cluburi.

 • Aplicarea unor metode moderne  de antrenament în procesul de predare, adaptate la cerințele federațiilor de specialitate.
 • Atragerea elevilor către sportul de performanță.
 • Diminuarea absenteismului școlar printr-o colaborare foarte strânsa cu unitățile școlare de unde provin sportivi noștri.
 • Preocuparea pentru formarea continuă a personalului didactic si didactic auxiliar.
 • Activitate metodico-stiințifică eficientă in cadrul comisiilor metodice la nivel de club si la nivel național prin participarea în nr. mare a cadrelor didactice la simpozioane , cursuri de pregătire, consfătuiri din cadrul federațiilor de specialitate.
 • Posibilitatea de a antrena cei mai buni sportivi, acest lucru fiind posibil datorită selecției primare  foarte bine organizate.
 • Colaborarea foarte bună cu inspectoratul școlar , direcția pentru sport si tineret, comunitatea locală etc.
 • Baza materială adecvata cerințelor desfășurării procesului instructiv-educativ si a activitații sportive de performanță.
 •  Existenta  CENTRULUI NATIONAL OLIMPIC DE PREGATIRE A JUNIORLOR pentru rugby in 7 si atragerea venituri in valoare de aproximativ 550000 lei anual , parteneriatul cu Federația de Gimnastică si atragerea de diferite burse pentru gimnastele noastre;
 • Performanțe sportive la nivel național si internațional
 • Sportivi promovati la loturile naționale de juniori si la centrele naționale olimpice de jun.
 • Profesori nominalizați la loturile de jun.
 • Atragerea de resurse extrabugetare prin contracte de sponsorizare prin AJA, AJG, AJR.
 • Atragerea de resurse financiare de la  consiliul local penru premierea  sportivilor.
 • Promovarea imaginii clubului in mass media la nivel  local ,județean,regional și național.

INFORMAȚII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT

    Clubul Sportiv Școlar beneficiază in acest moment de un corp profesoral de excepție, majoritatea tineri, profesori titular cu studii superioare de lunga durata , 3 posturi didactic auxiliar acoperit cu personal bine pregatit si 6 posturi pers.nedidactic.

PUNCTE TARI

–   asigurarea formării continue a personalului didactic, didactic auxiliar ;

–   crearea climatului oportun de dezvoltare a aptitudinilor şi competenţelor  profesionale;

–  responsabilizarea şefilor de catedră şi de arii curriculare în scopul utilizării unor stategii performante;

–  asigurarea de consultanţă de specialitate a profesorilor cu experienţă pentru profesorii debutanţi pe fiecare specialitate,

–  instituţionalizarea stagiilor de formare/informare cu şefii de comisii metodice şi metodiştii din judeţ;

–  formarea echipelor şi implicarea lor în procesul managerial prin delegări, consultări şi dezbateri, folosindu-se eficient capacitatea fiecărui membru;

– cultivarea ataşamentului  faţă de instituţie al întregului corp angajat şi a seriozităţii în activitatea desfăşurată;

–  realizarea cifrei de şcolarizare propusă şi atragerea spre sport al tuturor copiilor cu real talent.

–  implicarea activă a elevilor în viaţa clubului prin:

b) colaborarea la elaborarea regulamentului de ordine interioară cunoscut şi respectat de elevi, părinţi şi profesori,

c)  încurajarea atitudinilor voluntare, individuale şi de grup, în clasă şi în şcoală, în realizarea proiectelor şi activităţilor extracurriculare;

– informarea permanentă a elevilor în legătură cu ceea ce se petrece în şcoală prin diverse mijloace de informare: panouri de afişaj,  paginile de socializare ale sectiilor si profesorilor, comunicarea directă cu profesorii clubului;

– cultivarea relaţiei profesori-părinţi/elevi prin şedinţe semestriale şi prin întruniri periodice ale tuturor actorilor implicaţi în procesul managerial şi cel instructiv-educativ;

– organizarea şi funcţionarea grupelor de excelenţă;

– rezultatele sportive de excepţie obţinute de sportivi  la concursuri naționale si internaționale:

– relaţiile interpersonale existente care crează un mediu educaţional deschis, stimulativ.

colaborarea cu mass-media in vederea popularizării rezultatelor sportivilor si creșterea prestigiului clubului.

BAZA MATERIALĂ

       Clubul Sportiv Școlar deține ca bază materială :

 • sediul aflat in Str Aleea Parc nr.1 Bârlad,in incinta caruia se afla sala de gimnastică unde se antreneaza sportivele secției de gimnastică artistică de performață;
 • baza sportivă din str.Republicii nr.320,care cuprinde două  terenuri  pentru rugby,pista de atletism bitum,sala de forta, vestiare sportive, grup sanitar si tribună;
 • echipa de conducere a clubului preocupată permanent de modernizarea bazei materiale a clubului conform cu cerinţele curriculum-ului prin identificare de sponsori şi atragerea de fonduri pe bază de proiecte;
 • condiţii optime, igienico-sanitare, de funcţionare a şcolii;
 • elevii şi părinţii motivaţi să contribuie la sporirea fondurilor destinate modernizării resurselor;
 • servicile de secretariat şi contabilitate  dotate cu imprimante, copiatoare, calculatoare şi programe pentru întocmirea statelor de plată, fişelor fiscale, diplomelor, etc.
 • conştientizarea elevilor spre păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare.

DIRECŢII DE DEZVOLTARE PE CARE UNITATEA NOSTRĂ ŞCOLARĂ LE VA ABORDA:

-dorința comunității locale de a avea un club sportiv puternic,competitiv la nivel național

-nevoia permanentă de educație

-cadrele didactice să fie preocupate în procesul instructiv-educativ de realizarea unei legături puternice între club si familie, prin organizarea comitetelor de părinți, între profesorii clubului si diriginții, învățătorii sportivilor, pentru urmărirea îndeaproape a elevului sportiv cu privire la rezultatele  pe care le are la învățătura.

– să existe o bună legatură între cadrele didactice ale clubului sportiv si federațiile de specialitate;

–  realizarea, optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional, în general, a domeniului educaţional ca sistem de asigurare a calităţii în club;

– atragerea resurselor financiare pentru dezvoltarea şcolară şi a bazei materiale,

– atragerea elevilor capabili de performanţă din învăţământul primar, gimnazial si liceal;

– autofinanţarea,  prin obţinerea directă de fonduri de către unitatea de învăţământ,   gestionate conform propriilor decizii,

– promovarea relaţiilor comunitare şi a imaginii clubului în actualul climat concurenţial, pentru menţinerea şi creşterea prestigiului  său,

– dezvoltarea şi perfecţionarea resurselor umane din şcoală,

– revitalizarea relaţionării interumane a personalului angajat al clubului prin activităţi de tip team building, prin proiecte axate pe managementul resurselor umane (excursii, , activităţi de formare pentru salariaţii clubului etc. )

PUNCTE TARI:

 • În Bârlad şi localităţile limitrofe avem o bază de selecţie foarte bună;
 • Colaborarea cu Liceul  Pedagogic “IOAN POPESCU” – avem posibilitatea ca sportivii noştri care termină clasa a VIII-a să-i putem grupa la aceeaşi şcoală şi clasă , uşurându-ne programul.
 • Bază sportivă bună,  dotată corespunzător pregătirii sportive.
 • colaborarea cu Şcoala  Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” –putem grupa copiii în clase speciale de gimnastică;
 • avem profesori titulari la toate secţiile, toţi cu domiciliul stabil în Bârlad, cu mare experienţă în activitatea de performanţă;
 • sală de gimnastică dotată corespunzator pentru realizarea pregătirii sportive de specialitate ;
 • În Bârlad există echipă de seniori la rugby cu mare tradiţie;
 • Minihotel sportiv  unde sunt cazați sportivii rugbysti componenți ai  CNOPJ Bârlad;
 • Centru Olimpic National pentru Pregatirea Juniorilor Rugby 7 Bârlad- o rampă de lansare pentru cei mai talentaţi sportivi. Cei mai buni dintre juniorii pregătiți in centru, au fost selecționați in loturile naționale si participa la competițiile internaționale ale F.R.R.
 • La secția atletism, sportivii au participat la competiții naționale si internaționale, obtinând rezultate foarte bune.